Algemene Voorwaarden van Verdasol B.V


Versie 2.3 januari 2024

 

Artikel 1. Definities
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, adviezen, en overeenkomsten (hierna te noemen ‘offerte’ enerzijds of ‘overeenkomst’ anderzijds), alsmede op de uitvoering van werkzaamheden door Verdasol en gelieerde ondernemingen en onderaannemers. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de klant die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Verdasol alleen bindend indien en voor zover deze door Verdasol schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen, offertes en adviezen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit inzake de koop en eventueel installatie van het product.
Leverancier: Verdasol B.V., Baanbergenweg 50, 1271TW Huizen, KvK: 75309009, email: info@verdasol.nl
Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en wederpartij tot koop van het product en eventuele installatie ervan.
Product: zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, LED en installaties en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
Schriftelijk: op papier dan wel elektronisch geschreven en verzonden berichten, met uitzondering van apps.

Artikel 2. De Offerte, Overeenkomst en Inspectie
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en zijn gebaseerd op en onder voorbehoud van de juistheid van de door u bij de aanvraag verstrekte gegevens.
2.2 De door leverancier eventueel verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten en terugverdientijden geven een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de opbrengst en het rendement van de installatie, tenzij expliciet anders met u overeengekomen.
2.3 De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, diensten en de producten, alsmede de prijs en, indien van toepassing, de kosten van meerwerk, inspectie en de wijze van betaling. Bij de offerte ontvangt u deze algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
2.4 De overeenkomst komt tot stand door het accepteren van de offerte van leverancier inclusief deze algemene voorwaarden door u. Dit doet u schriftelijk; u accordeert de offerte door middel van een handtekening of paraaf op elke bladzijde van de offerte inclusief deze algemene voorwaarden of digitaal via de daarvoor bestemde knop in de offerte, waarbij u automatisch akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.
2.5 De overeenkomst komt alleen dan tot stand als het dak van de onroerende zaak en de elektrische installatie geschikt zijn om het product erop te installeren en aan te sluiten, of als er voor de installatie maatregelen worden getroffen waardoor dit alsnog mogelijk is. Leverancier kan op het gebied van de meterkast/elektrische installatie faciliteren. Leverancier zal na ontvangst van de aanvraag voor de offerte zoveel mogelijk op afstand een inschatting maken van uw situatie. Om zeker te zijn van de geschiktheid van het dak waarop de installatie aangesloten moet worden of van de elektrische installatie, zal leverancier, na uw akkoord, voorafgaand aan de installatie ter plaatse een inspectie, ook wel schouw, laten doen. Wordt uit deze inspectie duidelijk dat het product niet of niet volledig kan worden gemonteerd, of als daarover in het algemeen twijfel bestaat bij leverancier, dan zal de overeenkomst geen doorgang hebben.
2.6 Indien uit de inspectie blijkt dat de installatie wel kan worden uitgevoerd, maar dat hiervoor meerwerk vereist is en de prijs zoals opgenomen in de offerte zal moeten worden aangepast, dan zal met u worden afgestemd of u de installatie alsnog wilt laten uitvoeren. U ontvangt dan een nieuwe offerte inclusief het meerwerk. Voor het tot stand komen van de overeenkomst is dan artikel 2.3 van toepassing.
2.7 De kosten voor een inspectie zullen uitsluitend door leverancier bij u in rekening worden gebracht als de inspectie op uw verzoek plaatsvindt of indien u de overeenkomst ontbindt conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Herroepingsrecht en ontbinding
3.1 Na het aangaan van de overeenkomst heeft u, indien er sprake is van een consumentenkoop, het recht om de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, ingaande op de datum van totstandkoming van de overeenkomst, kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren.
3.2 Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken, kunt u schriftelijk contact opnemen met leverancier via uw accountmanager of de bedrijfsgegevens van leverancier zoals vermeld op de overeenkomst. De overeenkomst kan echter niet meer worden geannuleerd indien de werkzaamheden, op uw schriftelijke verzoek, al binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen zijn uitgevoerd.
3.3 De wettelijke bedenktermijn gaat in op de dag van ondertekening. Als de apparatuur is gelegd, is het onderdeel van het huis en vervalt de bedenktermijn.
3.4 Leverancier kan bij demontage eventuele schade aan het retour ontvangen product verrekenen met haar betalingsverplichtingen aan u.
3.5 Bij verwijdering van een al geïnstalleerd product is leverancier niet gehouden aanpassingen die tijdens de installatie werden aangebracht te verwijderen en/of enige getroffen bouwkundige maatregelen ongedaan te maken. Leverancier zal het geïnstalleerde product zorgvuldig van de onroerende zaak (laten) verwijderen.
Leverancier en/of de installateur is niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken die door de montage en/of verwijdering van het product zijn aangetast, in de oorspronkelijke staat te herstellen. Dit geldt ook voor de eventuele verkleuring van en schade aan dakpannen.
Indien:

 • u na een wettelijke ingebrekestelling door leverancier, tekort blijft schieten in nakoming van enige financiële verplichting onder de overeenkomst; of
 • u in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of
 • u surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend; of
 • ten aanzien van u de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of
 • beslag op uw vermogen of eigendommen wordt gelegd;
 • na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de informatie die u ons heeft verstrekt onjuist of onvolledig is; heeft leverancier het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en garanties te beëindigen. De eventuele kosten hiervan kan leverancier bij u in rekening brengen.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Uw offerte kunt u inclusief deze algemene voorwaarden schriftelijk accorderen via mail. De aanbetaling bedraagt standaard 50% van het totale bedrag, tenzij anders overeengekomen. Na ontvangst van de aanbetaling zal de leverancier overgaan tot het voorbereiden en inplannen van de installatie.
4.2 Betaling na installatie: Na voltooiing van de installatie dient de resterende 50% van het totaalbedrag direct aan de monteur voldaan te worden. Dit kan via pinbetaling of bankoverboeking, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Zorg ervoor dat u de nodige voorzieningen treft om deze betaling op de dag van installatie te kunnen voldoen.
4.3 Betaalt u niet op tijd, dan bent u, zonder enige ingebrekestelling, in verzuim. Om u te herinneren aan een uitstaande betaling stuurt leverancier u een aanmaning waarin u erop wordt gewezen dat u in verzuim bent en biedt u de gelegenheid om binnen 7 dagen na ontvangst van deze aanmaning alsnog te betalen. Leverancier kan haar verplichtingen, waaronder de legdatum, uitstellen of verplaatsen tot het moment dat u wel aan uw betalingsverplichtingen hebt voldaan.
4.4 Mocht het zo zijn dat u niet kunt betalen vanwege liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, dan zijn de vorderingen van leverancier op u onmiddellijk opeisbaar.
4.5 Klachten, garantie- en eventuele andere aanspraken schorten uw betalingsverplichtingen niet op.
4.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte.

Artikel 5 Montage- en installatiewerkzaamheden
5.1 De installatie wordt deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst door de installateur en conform NEN 1010 namens leverancier uitgevoerd. Bij de uitvoering van de installatie worden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht genomen. De plaats van de installatie en de wijze van uitvoering van de leidingaanleg wordt in overleg met u door de installateur vastgesteld, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.
5.2 De werkzaamheden worden verricht binnen de reguliere werktijden van de installateur (07:00 –19:00 uur), tenzij anders met u overeengekomen.
5.3 Leverancier is gerechtigd de levering en installatie van het product in delen uit te (laten) voeren.
5.4 De door of namens leverancier aangegeven termijnen voor installatie zijn een indicatie. Leverancier zal zich inspannen de door haar aangegeven termijnen na te komen, maar is niet aansprakelijk voor eventueel door u geleden schade als gevolg van het niet monteren en installeren binnen een aangegeven termijn. In zo’n geval neemt leverancier contact op met u om een nieuwe afspraak in te plannen.
5.5 Als leverancier, om oorzaken die in uw risicosfeer liggen, niet in staat is om de installatie op de installatiedatum te (laten) verrichten of indien de installatiewerkzaamheden worden vertraagd, dan kan leverancier de daaruit voortvloeiende kosten bij u in rekening brengen bijvoorbeeld verandering in het kabeltraject en/of ander meerwerk.
5.6 U kunt tot 14 werkdagen voor de afgesproken datum voor installatie de afspraak kosteloos verzetten, hierna zijn de door leverancier in dat kader gemaakte kosten van 400 euro voor uw rekening. Leverancier vergoedt geen kosten die u moet maken voor het aanwezig zijn tijdens de installatie.
5.7 Mocht bij de installatie blijken dat uw dak (constructie) niet goed genoeg is en we ter plaatse over moeten gaan op een ander legplan of we niet door kunnen gaan met de installatie dan zullen we 400 euro in rekening brengen.
5.8 Indien ter plaatse blijkt dat er een ladder/lift aanwezig moet zijn kan er 150 euro in rekening gebracht worden.

Artikel 6 Uw verplichtingen
6.1 Voor eigen risico en rekening zorgt u voor:

 • De installateur, zodra deze ter plaatse is, toegang krijgt en de, zoals in de geaccordeerde offerte werkzaamheden kan uitvoeren en beschikt over de voor de installatie relevante gegevens, onder andere de ligging van leidingen en dergelijke;
 • De plaats van installatie moet goed bereikbaar zijn; de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor opslag en montage inclusief het kunnen plaatsen en gebruiken van een ladderlift, (rol)steiger; dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom, ter beschikking van leverancier dan wel de installateur gesteld worden en dat alle veiligheid- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de producten;
 • Indien het dak van de onroerende zaak voorzien is van dakpannen, er 5-10 reserve dakpannen, waaronder minimaal 1 nokpan en 1 hoekpan, beschikbaar zijn.
 • Passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de producten worden geplaatst; voor zover van toepassing, leverancier tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde toestemmingen, goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door u in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.
 • Indien er geen hoofdschakelaar in de meterkast aanwezig blijkt te zijn, dient de verzegeling van de netbeheerder te worden verbroken om veilig te kunnen werken. De installateur zal dit voorafgaand aan u melden. U draagt de verantwoordelijkheid en meerkosten voor het herstellen van de verzegeling.
 • Graafwerk is niet inbegrepen in de werkzaamheden ten behoeve van kabelwerk en valt onder uw eigen verantwoording.

6.2 U bent verantwoordelijk voor een deugdelijk functioneren van de groepenkast. Indien de installateur bij aanvang van de installatie constateert dat de installatie niet veilig uitgevoerd kan worden als gevolg van het niet deugdelijk functioneren van de groepenkast, dan zijn de kosten voor het aanpassen en/of vervangen van de groepenkast voor u. U wordt geadviseerd door de accountmanager over de meter- en stoppenkast; u kunt daar geen rechten aan ontlenen. De installateur is leidend.
6.3 U dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of leveringen, die niet behoren tot de installatiewerkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst, zodanig en op tijd worden uitgevoerd dat de uitvoering van de werkzaamheden door of namens leverancier, niet wordt vertraagd. Mocht dit wel het geval zijn, dan dient u leverancier hiervan op tijd te informeren, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.
6.4 U bent verantwoordelijk voor een deugdelijke (dak)constructie van de onroerende zaak en de draagkracht daarvan en aansprakelijk voor alle schade en kosten die leverancier eventueel maakt of lijdt als gevolg van gebreken in of onvoldoende draagkracht van die (dak)constructie. Tevens bent u verantwoordelijk voor een goed werkende wifi/ethernetverbinding die bereikt kan worden vanaf de installatie.
6.5 U garandeert dat u eigenaar bent van de onroerende zaak en bevoegd bent tot het doen plaatsen van de installatie op de onroerende zaak, dan wel toestemming heeft tot installatie van de verhuurder, vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende van de onroerende zaak.
6.6 U heeft de verantwoordelijkheid, vóór aanvaarding van de offerte, te controleren dat geen bouwvergunning, toestemming of goedkeuring voor de plaatsing van de producten is vereist en zo wel, dat deze bouwvergunning, toestemming of goedkeuring is afgegeven of verkregen.
6.7 U draagt het risico voor schade en kosten veroorzaakt door:

 • Alle onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
 • Alle onjuistheden in de door u verlangde constructies en werkwijzen;
 • De gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking worden gesteld;
 • De gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.

6.8 Na afronding van de installatie zal de installateur samen met u een test uitvoeren om te controleren of de installatie naar behoren werkt. Eventuele restpunten, onvolkomenheden of schadeposten worden op het acceptatieformulier, dat door de installateur wordt verstrekt, vastgelegd. Bij correcte installatie en acceptatie, dient u het acceptatieformulier te ondertekenen. Ondertekening van het acceptatieformulier geldt als aanvaarding van de installatie.

Artikel 7 Producten en eigendomsvoorbehoud

7.1 Leverancier streeft ernaar de producten te leveren en/of te (laten) installeren die met u zijn overeengekomen, echter het kan voorkomen dat leverancier ten minste technisch gelijkwaardige alternatieve versies van de producten levert, zonder dat dit leidt tot een prijsverhoging voor de klant. Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde of geïnstalleerde producten ten opzichte van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen, zijn in beginsel geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
7.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op u over op het moment van levering en/of installatie of indien anders schriftelijk overeengekomen. De eigendom van alle door leverancier aan u geleverde of bij u geïnstalleerde producten blijft bij leverancier, zolang u nog niet al uw betalingsverplichtingen bent nagekomen. U zult in dat geval zorgen dat voor derden (waaronder begrepen potentiële kopers van de onroerende zaak, curatoren, beslagleggers en deurwaarders) duidelijk is dat leverancier eigenaar is van de producten. Leverancier heeft het recht de aan u geleverde producten terug te (doen) nemen, indien u niet aan uw verplichtingen voldoet of leverancier aanleiding heeft dat u niet aan uw verplichtingen zult voldoen.

Artikel 8 Garanties

Leverancier garandeert – bij juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde en/of geïnstalleerde producten – de juiste onderlinge werking van de diverse systeemcomponenten zoals zonnepanelen, omvormers, bekabeling, draagconstructies en overige materialen tot een maximum van 24 maanden na de opleveringsdatum, tenzij met u anders is overeengekomen. Binnen deze termijn – en onder de genoemde voorwaarde van juist en zorgvuldig gebruik – zal leverancier een eventuele onjuiste onderlinge werking op haar kosten (laten) herstellen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de transport-, montage- en demontagekosten die betrekking hebben op herstel van systeemcomponenten van producten, met een garantietermijn van meer dan 24 maanden na de opleveringsdatum, na verloop van 24 maanden voor uw rekening. Gebreken aan de producten of diensten, ter zake waarvan een beroep op de contractuele garantie wordt gedaan, dienen zo spoedig mogelijk, maar binnen een redelijke termijn van veertien dagen na het ontdekken van het gebrek, gebreken en/of schade per e-mail of aangetekend schrijven aan leverancier te worden gemeld. Na verloop van deze redelijke termijn vervalt de aansprakelijkheid van leverancier voor deze gebreken op basis van de contractuele garantie. De garanties zoals benoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien het gebrek aan de producten het gevolg is van een externe oorzaak en/of de oorzaak niet aan leverancier is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de producten – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van leverancier zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerde reparateur.

Uitdrukkelijk uitgesloten van garantie en aansprakelijkheid is:

 • Schade ontstaan als gevolg van eigen achterstallig onderhoud;
 • Schade die niet terug te voeren is op materiaal- en/of montagefouten van werk door of namens leverancier uitgevoerd, externe invloeden, wijzigingen aan de installatie, reparaties en/of vernieuwingen door derden uitgevoerd;
 • Onderling kleurverschil en verkleuring van zonnepanelen;
 • Schade ontstaan doordat uw dak de extra ballast van de zonnepanelen niet kan dragen;
 • Gebreken aan werken en diensten die door derden zijn geleverd;
 • Schade ontstaan door gebrekkig onderhoud, zoals bij een airconditioningsysteem.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid en/of uit hoofde van de overeenkomst, behalve wanneer er sprake is van grove schuld of opzet, is per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot het bedrag van de prijs die u aan leverancier betaalde.
9.2 Indien tijdens het uitvoeren van de (installatie)werkzaamheden door of namens leverancier schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke kleine schade die samenhangt met de installatie, zult u leverancier direct en in ieder geval binnen 2 dagen nadat u de schade heeft geconstateerd, leverancier informeren indien leverancier of de installateur u niet al zelf hierover heeft geïnformeerd.
9.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade en gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, vrije dagen, gemiste commerciële kansen, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, reputatieschade of schade veroorzaakt door de producten en/of diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
9.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst ontstaan is ten gevolge van door u aangewezen, ter beschikking gestelde of voorgeschreven hulppersonen, gebruikte zaken, materialen of instructies. Leverancier is niet aansprakelijk voor:

 • Schade als gevolg van het handelen in strijd met de door leverancier of installateur gegeven instructies;
 • Schade ontstaan door een door u zelf tot stand gebrachte wifi-verbinding met uw omvormer;
 • Schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of andere externe calamiteiten, verminderde elektriciteitsopbrengst van de installatie als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet of als gevolg van schaduwwerking, zoals opgroeiende bomen, dakkapellen van buren, et cetera.
 • Schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door leverancier binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld;

9.9 U vrijwaart leverancier tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder overige mede-eigenaren van, of gerechtigden tot, de onroerende zaak waaraan of waarop de producten zijn of zullen worden geïnstalleerd, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de producten, tenzij leverancier hiervoor op grond van enige wettelijke bepaling aansprakelijk zou zijn.
9.10 In geval van herhaalde afzeggingen van de installatie door de leverancier om redenen anders dan overmacht (zoals weersomstandigheden of ziekte van medewerkers), heeft de klant recht op een vergoeding bij de tweede afzegging. Deze vergoeding bedraagt €100,00 en is bedoeld als tegemoetkoming voor eventuele ongemakken en vertragingen. Het is echter niet bedoeld als sanctie voor de leverancier.
9.11 Lekkage of andere schade die volgens de wederpartij is ontstaan als gevolg van onze installatiewerkzaamheden, dient door de klant gemeld te worden aan hun eigen verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om dergelijke incidenten te rapporteren en te laten onderzoeken door hun verzekeringsmaatschappij.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 Leverancier behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leverancier heeft ervoor gezorgd dat de door haar ingeschakelde installateur en/of andere derde partijen dezelfde beveiliging van gegevens waarborgen. Indien van toepassing, is met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst aangegaan.
10.2 Hoe leverancier met uw persoonsgegevens omgaat, staat beschreven in ons privacy statement, dat gepubliceerd is op onze website: www.verdasol.nl

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle door leverancier geleverde producten, diensten en installaties berusten bij leverancier.

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Leverancier heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien het grote inhoudelijke wijzigingen betreft, zal leverancier u tijdig informeren. Bij een consumentenkoop is het zo dat als de wijziging tot gevolg heeft dat aan u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, u het recht heeft de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
12.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd mochten blijken te zijn met dwingende toepasselijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, ongeldig mochten blijken te zijn of mochten worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.